OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

M Bednarek, P Śliwiński,
Fenotypy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc...
...
ABSTRACT
J Michalak,
 Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność ...
 Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu zmiany w regulacjach rachunkowości – zastąpienie MSR 14 przez MSSF 8 – na sposób sporządzania sprawozdania według segmentów przez największe spółki z Polski i innych krajów europejskic...
ABSTRACT
M Michalak, P Czajor,
Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej ope...
Celem artykułu jest analiza stosowanych w jednostkach sprawozdawczych zasad identyfikacji, pomiaru i ujmowania utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, w tym definiowania i pomiaru ich wartości ekonomicznej oraz jej determinant, a także ...
ABSTRACT